Skip to Content

Väckelsångs gamla kyrka

Hur kommer det sig att Väckelsångs gamla kyrka uppfördes, och begravningsplats anlades, i ett område som ligger så lågt i förhållande till omgivande terräng att nygrävda gravar fylldes med vatten? Varför inte på byns högsta punkt och/eller i byns mitt, som brukligt var i andra socknar?

Under en vecka i augusti 1976 genomförde Anita Liepe och Karl Johan Krantz från Smålands museum en mindre undersökning av lämningarna efter Väckelsångs gamla kyrka, som revs 1828. Anledningen var att församlingen ville veta hur den gamla kyrkans planform hade sett ut. Ett tunt lager grästorv avlägsnades så att grundmurarna blev synliga. I rapporten sägs det att kyrkans form i det närmaste överensstämde ”med en bevarad äldre planritning från 1700-talet, bortsett från den kvadratiska tillbyggnaden i väster, som tidigare varit helt okänd”. Väggarna hade varit uppförda i skalmursteknik av tuktade markstenar med ett inre av mindre stenar sammanhållna med kalkbruk.

Gamla kyrka ps_redigerad-1.jpg
Fig 1. Teckning av Väckelsångs gamla kyrka av Erik Bojs, 1932. Teckningen som finns i hembygdsgården ger följande upplysning i påskrift: ”Väckelsångs gamla kyrka julen 1794”.

I samband med undersökningen påträffades resterna efter ett trägolv nära den sydvästra ingången, ett mynt från 1636, stycken av målad kalkputs samt ”stora mängder ben vilkas placering torde vara sekundär”. Den västra utbyggnaden var starkt raserad och den konstaterades inte ligga i förband med långhuset. Enligt traditionen ska kyrkan ha grundlagts 1640. Den tresidiga koravslutningen fanns också hos andra 1600-talskyrkor (Berthelsson 1950). Samma grundplan fanns också hos tiggarmunkordnarnas kyrkor. De senare började etablera sig på 1200-talet i Sverige. Inget daterbart fynd eller material framkom varför en noggrannare datering av kyrkans äldsta fas anstår till framtiden (Liepe 1977).

Den av Bojs tecknade kyrkan synes vara tämligen samstämmig med grundplanen från 1976. De två ingångarna har samma läge, det trekantiga koret och utbyggnaden mot norr, sakristian, förefaller ha samma läge, form och proportioner i de båda bilderna. Det underlag som låg till grund för Bojs teckning omtalas möjligen av Abraham Leijonhufvud i en skrivelse 1970, som idag finns i Antikvarisk-topografiska arkivet. Han önskar upplysningar om en ”facad och grundritning å Wäckelsångs kyrka, tecknad sådan den år 1794 befanns” (dnr 4307/1970). Även dessa avbildningar är inte i original, utan kopior sannolikt utförda under senare delen av 1800-talet, enligt Leijonhufvud.

Liepe_redigerad-1.jpg
Fig 2. Kyrkans grundplan enligt undersökningen 1976 (Liepe 1977). Förlagan i Antikvarisk-topografiska arkivet (dnr 6087/77), här kopierad ur Liepe 1978.

Liepe nämner inte i sin rapport den grundplan och förslag till rekonstruktion av kyrkan som P. G. Vejde gjorde 1911. Jag har inte hittat några ytterligare kommentarer utöver de anteckningar som Veide gjorde direkt på ritningen men konstaterar att den avviker på några punkter både från teckningen daterad 1794 och från 1976 års grundplan. Koret har inte den trekantiga formen och minst en av de två dörröppningarna saknas. Utbyggnaden i väster (torn eller klockstapel enligt Veide) saknas i teckningen från 1794.

Undersökning av gamla kyrkan.jpg
Fig 3. Från undersökningen 1976. Långhuset mot sydväst. Foto i Antikvarisk-topografiska arkivet, Acc nr 79-68-1-2, dnr 6087/77.

Gamla kyrkan Veide.jpg
Fig 4. Grundplan och rekonstruktion av kyrkan enligt P.G. Vejde 1911. Ritning i Antikvarisk-topografiska arkivet, A 720:239, Acc. nr. 81-2-199.

Det framgår inte om Veide gjorde egna arkeologiska undersökningar 1911, men teckningens detaljrikedom, särskilt i murpartierna, kan tyda på det.

På Hans Persson Ruuths karta från 1663 har kyrkan torn, eller om man uttrycker sig försiktigare, så har kyrksymbolen på kartan torn, vilket till exempel kyrkorna i Uråsa, Tingsås, Nöbbele och Linneryd inte har. Den nya tillgänglighetsvänliga skylt som sattes upp vid gamla kyrkogården för några år sedan ger upplysningarna: ”År 1692 omtalas att kyrkans torn är förfallet…”, samt ”Vid den följande ombyggnaden revs tornet, långhuset vidgades mot söder och det medeltida koret ersattes av ett större. Den medeltida kyrkan var troligen uppförd under äldre medeltid, medan tornet sannolikt tillkommit senare”. Det är i skrivande stund oklart var dessa uppgifter ursprungligen kommer ifrån. Det är märkligt att en så omfattande ombyggnad, som omtalas ovan, inte kunde påvisas i den arkeologiska undersökningen. Det framgår tyvärr inte när ombyggnaden gjordes men det kan antas ha varit i slutet av 1600-talet, efter 1692, eller i början av 1700-talet.

Assar Rohmans karta från 1696 har också en detaljrik symbol för kyrkan, som eventuellt speglar den verkliga situationen. Symbolen har ett lågt torn med platt tak i väster, bara något högre än långhusets tak. Taket sträcker sig något utanför murverket. Frånvaron av spetsig överbyggnad på tornet kan också tolkas så att tornet inte var ett klocktorn utan ett försvarstorn, något som inte var helt ovanligt i tidigmedeltida kyrkor. Den enda synliga ingången till kyrkan är i tornet, från söder. Ovanför tornets dörr är fönster i två våningar, det nedre fönstret har unik symbol (fyrkant) för teckningen ifråga, det övre har höga men smala parfönster, av samma utseende som fönstren i långhuset, koret och sakristian. Enligt syneprotokollet var kyrkan invändigt mörk och hade små fönster på södra sidan, och endast där, som enligt kyrkoräkenskaperna möjligen upptogs först på 1700-talet. Fönster saknades på norra långväggen, vilket blir förståeligt om man betänker att den ena av kyrkans två läktare fanns här. Den andra fanns på kortsidan i väster.

Perspektivet i den tecknade kyrksymbolen i Rohmans karta är omöjligt så till vida att sakristian borde ha varit helt dold. Sakristians tak är lägre än korets tak som är lägre än långhusets tak och samtliga tak är försedda med symbolkors på takåsarna i öster. Kyrkans väggar är vita, dörr och tak röda. Kyrkogårdsmuren har ingångar i norr och söder. Erik Björklund tolkar kartan så att kyrkan inte hade något torn. Klockan ska ha hängt i en fristående stapel. Enligt uppgift i kyrkans äldsta bevarade räkenskapsbok, från 1696, uppfördes det året en ny stapel för två klockor (1991:8). Syneprotokollet från 1796 berättar att den västra gaveln lutade en halv aln utåt och var ”illa bräckt” av ett åsknedslag som sägs drabbat kyrkan 40 år tidigare, det vill säga 1756 (Rumar 1978:10). Det sägs inte uttryckligen vad som avses med ”västra gaveln”, tornets eller långhusets västra gavel, men man får anta att det är det nya tornets gavel som avses, med tanke på de uppgifter om kyrkan vi har tillgång till, inte minst Samuel Rogbergs uppgift från 1770, som säger att i tornet ”äro 2:ne wälljudande Klockor” (1770:200).

Slutsatsen blir, med hänsyn till den kunskap vi har och de tolkningar vi gör, att den kyrka som eventuellt byggdes 1640 och revs 1828 förändrades kraftigt under perioden, alternativt att delar av dokumentationen som vi har tillgång till är felaktig eller feltolkad. Björklund antar att det var kyrkan som revs 1828 som Nils Dacke och hans folk omringade den 4 juli 1542 (1991:8). Om traditionen om en nyanlagd kyrka 1640 stämmer så bör det snarare ha varit en ännu äldre kyrka, men möjligen på samma plats, som omringades av Dacke. Tornet enligt 1663 och 1696 års kartor fanns inte 1794. De två ingångarna i långhusets väg, i Bojs teckning, som speglar situationen 1794, återges inte i de äldre kartorna. Storskifteskartan från 1771 har en mer schablonmässig symbol för kyrkan än de äldre kartorna och här saknar kyrkan torn, enligt symbolen. I syneprotokollet från 1796 anges att kyrkan då maximalt kunde ta emot 500 besökare. Av socknens då 1418 invånare var 930 i åldern att de enligt tidens krav och sed borde gå i kyrkan. Kyrkans litenhet i kombination med des dåliga skick var anledningar till att en ny kyrka började byggas 1826.

För en nutida betraktare kan gamla kyrkans placering tyckas något oväntad, för att inte säga obegriplig. Kyrkors placering brukar vara ”mitt i byn” och gärna belägna i högt läge, vilket inte verkar vara fallet vid en hastig titt på den gamla kyrkplatsen. Storskifteskartan över Väckelsångs by från 1771 ger dock besked att gamla kyrkan då låg mera mitt i byn då än vad den gör idag. Däremot är det lågt liggande läget fortfarande förbryllande, alldeles intill en utdikad sänka. I syneprotokollet konstateras också att kyrkan hade byggts på låg ”och nog sumpig” mark (Rumar 1978:10). Det finns idag flera högre belägna och rimligen bättre lägen på i närområdet bebyggda och obebyggda ytor. Som jämförelse kan nämnas att nya kyrkan ligger på en höjd (den högsta i kyrkbyn Väckelsång) ca 20 meter högre än gamla kyrkplatsen. Gamla kyrkogården ligger på 145-meterskurvan enligt moderna kartor med ekvidistanslinjer, vilket motsvarar den nivå varunder få hus har byggts och ytterst lite odling bedrivits, historiskt sett, i den här delen av socknen.

Gamla kyrkplatsen.jpg
Fig 5. Gamla kyrkplatsen i april 2011. Foto: Lars-Erik Englund.

Hur såg närområdet ut omkring 1540, eller 1660 då den äldsta kända kyrkan på denna plats antas ha anlagts? Kan allmogebebyggelsen ha varit tätare då och kyrkan av den anledningen placerats på en plats som blivit över. Eller finns det andra förklaringar? Kan det ha med den samtida markägarstrukturen att göra? Nya kyrkan anlades på mark som ägdes av landshövdingen i Karlskrona, friherre Salomon Christoffer von Köhler. Han var en stor jordägare i Väckelsång (Rumar 1978:8). Han var också ägare till Lidhems säteri och uppförde den nuvarande huvudbyggnaden 1798. Köhler var en av tillskyndarna till byggandet av en ny kyrka och det blir därmed begripligt varför han skänkte marken till nya kyrkogården (jfr Rosengren 1914:108). Val av plats och anläggandet av den äldre kyrkogården kan knappast ha följt ett liknande mönster och det framstår idag som en gåta varför just denna lågt liggande plats valdes. Fabian Karlsson återberättar vad de gamle sagt om den sanka marken på kyrkogården: ”Graven stod full av vatten, när man skulle begrava ett av de sista liken, och det gick inte heller att tömma. Man fick då hämta stänger och skjuta på kistan så att den sjönk i vattnet” (Karlsson 1978: 77).

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1826-1828 på byns högsta punkt, där också byns största förkristna gravfält ligger. Det är väl känt, åtminstone bland arkeologer, att nya religioner anlade sina helgedomar på den gamla trons helgedomar, för att därigenom tydligt markera att ett religionsskifte ägt rum (jfr t ex Gamla Uppsala). Det förefaller inte orimligt anta att vikingatidens asatro i Väckelsång utövades i en helgedom intill gravfältet. För att fullfölja tankegången kan man således också anta att traktens första kristna kyrka restes på den gamla helgedomen. Som en konsekvens av resonemanget följer att Väckelsångs första kyrka uppfördes nära den plats där den nuvarande kyrkan står. Den kyrkan bör ha varit en träkyrka i likhet med vad som var fallet på många andra, bättre dokumenterade platser.

I Series Pastorum anges 1427 en Folke, kanik i Växjö, som den förste i raden av förkunnare i Väckelsång (Väckelsång – kyrkan och bygden 1978:101). Var eller i vad han predikade framgår inte men ett antagande är att han hade tillgång till en kyrkobyggnad. Här är jag inne på rena spekulationer eftersom skrivna källor saknas. I syneprotokollet från 1796 sägs det att kyrkan byggdes ”för så långliga tider tillbaka att ingen upplysning finnes när detta skett”. Enligt förfäders berättelser ”har den emellertid nedbränts av danskarna på 1500-talet” och sannolikt återuppbyggts igen kring den gamla stommen. I syneprotokollet anges att nedbränningen ”kan vara orsak till de många sprickorna i murarna och andra felaktigheter i kyrkan” (Rumar 1978:9f).

Det vi brukar kalla medeltid, det vill säga från kristendomens införande omkring år 1100 till Gustaf Wasa är tämligen outforskad, bland annat beroende på att källorna sviktar, både med avseende på skriftliga dokument och på fysiska spår i markerna. Frågor som dock hamnar i öppen dager är till exempel när kyrkan, om antagandet ovan är riktigt, flyttades till nuvarande ödekyrkogården och om detta skedde på grund av att byns centrum sakta försköts mot norr under medeltiden, kanske för att det fanns mer oanvänd odlingsbar mark åt det hållet – och kyrkan flyttades efter? På dessa frågor har jag inga svar för närvarande men jag hoppas kunna återkomma efter att bättre ha satt mig in i bygdens fornlämningsbild och historia.

Lars-Erik Englund

Referenser

Arkivalier i Antikvarisk-topografiska arkivet . Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Berthelsson, B. 1950. Kyrkobyggen i Växjö stift. Växjö stift i ord och bild. Stockholm.

Björklund, E. 1991. Väckelsångs kyrkor. Väckelsångsboken 1991.

Biörkman, L. 1771. Väckelsångs Byens Åker- och Ängagiärde. Storskifteskarta i Lantmäteriets arkiv.

Persson Ruuth, H. 1663. Geographisk Delineation Öffwer Kunga Heradt i Småland… Karta i Lantmäteriets arkiv.

Liepe, A. 1977. Rapport över arkeologisk undersökning av Väckelsångs gamla kyrka, G-län, Småland. Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm. Diarienummer 6087/77.

Liepe, A. 1978. Rapport över arkeologisk undersökning av Väckelsångs gamla kyrka. Väckelsång – kyrkan och bygden. Växjö.

Rogberg, S. 1770. Historisk Beskrifning om Småland. Stockholm.

Rohman, A. 1696. Geometrisk Deliniation och Afrÿtningh Öfwer Weckelsångh Prästegård Kronehemman Uthi Kronebergs Län Konga Häradh. Karta i Lantmäteriets arkiv.

Rosengren, J. 1914. Ny Smålands Beskrifning. Konga härad. Växjö.

Rumar, L. 1978. Väckelsångs gamla kyrka. Väckelsång – kyrkan och bygden. Växjö.

Series Pastorum. Väckelsång – kyrkan och bygden. Växjö 1978.

Kommentarer

microsoft windows server

update windows 10
windows live sign in
windows store
microsoft windows
hotmail inbox windows live

cialis 20 mg film-coated tablets tadalafil

order viagra and cialis online
cialis coupon 2018
cialis buy online generic
cialis coupons
cialis color of pills
tadalafil cost
generic cialis order
buy tadalafil online
cialis buy in australia

online casino pokies

best us online blackjack sites
playtech roulette
casinos austria online casino
free roulette games
online gambling games list
online casino games
slots casino top 10
bovada casino
bingo joining bonus
virgin slots
gaming websites that accept paypal
vegas slots online
casino casino casino game internet slot

order cialis mexico

cheap generic cialis australia
buy cialis online
cheap cialis uk
cialis online
cialis buy from canada
generic cialis
how to buy cialis in toronto
generic cialis tadalafil
cialis for sale philippines

cheap cialis/ viagra levitra

cialis buy in australia
cialis coupons printable
where to get cialis cheap
cialis coupon 2018
cialis tablet yan etkileri
cialis without a doctor prescription
viagra or cialis for sale
cialis without a doctor
discount cialis soft tabs

viagra 50mg y 100mg

latest price of viagra in india
viagra generic
safe site buy generic viagra
viagra generic
acquisto viagra online reato
viagra pills
compra de viagra online argentina
cheap viagra
buy viagra cardiff

dongdong8

supreme clothing

moncler jacka

ugg boots

timberland

adidas flip flops

mlb jerseys

ugg outlet

coach outlet

oakley sunglasses

flip flops

nike flip-flops

jordan

air jordan

ugg boots

moncler

north face jackets

nike cortez

jordan 5

nike air max 2018

pandora jewelry

doudoune moncler

canada goose outlet

canada goose jackets

fitflops

louboutin

valentino

coach bags

moncler

ralph lauren outlet

canada goose outlet

adidas

nba jerseys

jordan 6

coach outlet online

uggs outlet

ugg boots

canada goose outlet

longchamp

christian louboutin

oakley sunglasses

nike huarache

jordans

polo ralph

moncler outlet

ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

michael kors outlet

nike free

pandora jewelry

nike air max 90

moncler jassen

polo ralph lauren

louboutin

coach outlet

swarovski

swarovski

north face

michael kors outlet

fitflops

stuart weitzman

nike football boots

nike blazer shoes

ugg

bottes ugg

ray ban sunglasses

longchamp outlet

nike mercurial

coach outlet

canada goose

north face

new balance shoes

tod's shoes

rolex watches

north face

oakley sunglasses

ray ban sunglasses

pandora jewelry

north face jackets

moncler

ugg boots

michael kors outlet

flops

coach outlet

tory burch outlet

oakley sunglasses cheap

harden vol 1

nike air force 1

nike free

red bottom shoes

michael kors handbags

jordan shoes

ray ban sunglasses

timberland

adidas

oakley sunglasses

nike air max

ralph lauren outlet

mont blanc

true religion

oakley sunglasses

nike free run

uggs

ugg outlet

ugg boots

nike factory outlet

air jordan pas cher

hermes

ralph lauren outlet

coach factory outlet

nike lunarglide

ray ban sunglasses

nike blazer

jordan shoes

ugg outlet

ugg boots

true religion

michael jordan shoes

ralph lauren

polo ralph

adidas football boots

nfl jerseys

jordan

michael kors handbags

nike sb

moncler

uggs outlet

mulberry

ugg boots

north face outlet

ralph lauren

jordan 1

burberry outlet

louboutin

ugg boots

soccer jerseys

tory burch outlet

supreme

ugg boots

canada goose

ugg

nike trainers

canada goose

michael kors outlet

ugg boots

nfl jerseys

adidas stan smith

mbt

jordan shoes

canada goose

ralph lauren uk

jordan xx9

coach factory outlet

basketball shoes

canada goose jackets

coach outlet

coach outlet

supreme new york

red bottom shoes

cheap jerseys

converse outlet

north face outlet

kate spade outlet

pandora outlet

coach outlet

north face

pandora charms

nhl jerseys

jordan 8

michael kors outlet

michael kors

jordan

prada outlet

giuseppe zanotti

chicago blackhawks jersey

uggs outlet

birkenstock outlet

mizuno

coach handbags

replica watches

cheap jerseys

ugg clearance

mac cosmetics

cheap ray ban sunglasses

coach wallets

coach outlet

ray ban sunglasses

kate spade outlet

cheap jerseys

mbt

marc jacobs

new balance

canada goose jassen

salvatore ferragamo

true religion jeans

true religion jeans

canada goose

jordan shoes

juicy couture outlet

prada outlet

air jordan

ugg

michael kors handbags

flops

uggs

polo outlet

the north face

ugg boots

louboutin

michael kors

moncler

ugg outlet

nike roshe

bottega

ugg outlet

coach outlet

tory burch outlet

michael kors outlet

dansko

christian louboutin

timberland outlet

adidas superstar

ugg boots

jordan 12

coach factory outlet

ray ban sunglasses

ugg boots clearance

moncler

nike air max

pandora charms

mlb jerseys

ray bans

cheap oakley sunglasses

nike outlet

coach factory outlet

nike air max 1

ugg outlet

ugg boots

north face

ugg outlet

vibram fivefingers

oakley sunglasses

ralph lauren

supreme

moncler

uggs outlet

kate spade

adidas shoes

oakley sunglasses

coach outlet store online

canada goose

coach outlet

nike outlet

fitflops

michael kors

oakley sunglasses

true religion outlet

nike tn

dolce and gabbana

adidas yeezy boost

jordans

hermes belt

ralph lauren

longchamp

air jordans

michael kors

bcbg

mont blanc pens

kate spade outlet

nike air max

mont blanc pens

baseball bats

burberry scarf

ugg outlet

kobe 11

hermes outlet

moncler

balenciaga

the north face

cheap nhl jerseys

moncler

canada goose uk

nike air max

birkenstock sandals

mlb jerseys

nike air force 1

prada

ugg boots

polo ralph lauren

wholesale snapback hats

burberry outlet

nike outlet

ugg outlet store

tommy hilfiger canada

ugg outlet

kate spade outlet

under armour outlet

lebron 15

ray ban sunglasses

michael kors

beats by dre

louboutin

canada goose uk

ralph lauren

christian louboutin

louboutin

moncler jackets

kate spade handbags

hogan

supra shoes

nike huarache

jordans

michael kors

ray ban sunglasses

michael kors outlet

prada

ugg slippers

longchamp outlet

asics

roshe run

ralph lauren

jordan

ray ban

ferragamo

jordan 11

polo ralph

north face

nike free

adidas jeremy scott

manolo blahnik

ugg australia

michael kors outlet

nike air max 95

polo ralph lauren

ugg boots

moncler

adidas stan smith

nike air max 270

nike dunks

true religion outlet

canada goose outlet

coach outlet online

christian louboutin

fitflops

ugg boots

pandora jewelry

birkenstock sandals

canada goose

nike shoes

sac longchamp

north face

michael kors

swarovski jewelry

ray ban

longchamp

red bottom shoes

adidas shoes

asics

goedkope uggs

tory burch

barcelona jersey

links of london

jordan 4

adidas yeezy

converse

nike shox

oakley sunglasses

adidas outlet

nike air max 2017

north face uk

ferragamo

canada goose

nike air

ugg australia

hermes bags

burberry scarves

michael kors outlet

jordans

ugg

north face outlet

nike air max 97

manchester united jersey

converse shoes

michaelkors outlet

nike air max plus

cheap jordans

canada goose outlet

the north face

adidas slides

coach outlet

timberland

canada goose outlet

baseball jerseys

adidas wings

timberland boots

mcm backpack

burberry outlet

air max

cheap nfl jerseys

kevin durant shoes

michael kors outlet

north face

coach outlet

nike huarache

nike store

canada goose

ugg boots

superdry clothing

nike factory store

jordan 3

pandora charms

nike air max

north face

ralph lauren

air max

coach outlet

nfl jerseys

pandora jewelry

20181.25wengdongdong

cheapest levitra professional oo

where can i buy levitra online
levitra
levitra buy online
levitra online
buy levitra germany
vardenafil
buy levitra cialis
vardenafil 20 mg
levitra online sales

buy levitra with dapoxetine

buy levitra pen
levitra 20 mg
levitra professional pills
levitra
cheap levitra in canada
vardenafil
order levitra online cod
vardenafil generic
levitra professional pills

buy real levitra

cheap generic levitra online
levitra coupons
buy levitra online uk
levitra 20 mg
can order levitra online
vardenafil 20mg
cheapest generic levitra online
vardenafil
do you need a prescription to buy levitra

buy cialis online mastercard

buy cialis with online prescription
cialis prices
buy cheap cialis australia
cheap cialis
cheap cialis in the usa
cialis generic
where to buy generic cialis online
tadalafil generic
buy cialis viagra

cheapest pharmacy for cialis

buy cialis tadalafil
cialis prices
cialis cheap india
buy cialis
can you buy cialis over counter spain
generic cialis at walmart
cialis cheap buy
generic cialis
how to buy cialis in london

cc0103 ugg boots outlet   ugg

cc0103

ugg boots outlet

 

ugg outlet

 

air max shoes

 

air max

 

adidas superstars

 

adidas outlet

 

adidas

 

adidas campus shoes

 

adidas nmd r1

 

adidas nmd runner

 

adidas nmd r1

 

adidas nmd runner

 

adidas nmd r1

 

adidas nmd r1

 

nmd adidas

 

adidas outlet online

 

adidas outlet online

 

adidas outlet store

 

adidas outlet store

 

adidas shoes

 

adidas sneakers

 

adidas store

 

adidas superstar shoes

 

adidas yeezy boost

 

adidas yeezy

 

adidas yeezy

 

yeezy boost 350

 

adidas yeezy shoes

 

yeezy boost 350

 

yeezy shoes

 

yeezy shoes

 

air jordan shoes

 

cheap air jordans

 

cheap air jordans

 

cheap jordans

 

air jordans

 

cheap air jordans

 

nike air max 2018

 

nike air max 2018

 

nike air max 97

 

nike air max 97

 

birkenstock outlet

 

birkenstock shoes

 

burberry handbags

 

burberry outlet online

 

burberry handbags

 

burberry outlet online

 

burberry outlet

 

burberry handbags

 

burberry outlet online

 

canada goose jackets

 

canada goose outlet

 

canada goose coats

 

canada goose outlet

 

canada goose coats

 

canada goose jackets

 

canada goose coats

 

canada goose jacket

 

canada goose outlet

 

canada goose jackets

 

canada goose sale

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

canada goose sale

 

canada goose sale

 

canada goose jackets

 

canada goose outlet online

 

canada goose jackets

 

canada goose outlet

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

canada goose outlet online

 

canada goose outlet

 

canada goose outlet store

 

canada goose jackets

 

canada goose parka

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

canada goose

 

canada goose jackets

 

canada goose coats

 

canada goose coats

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

canada goose sale

 

caterpillar boots

 

cheap jordan shoes

 

cheap jordans for sale

 

cheap jordan shoes

 

cheap jordans free shipping

 

cheap jordan shoes

 

cheap jordan shoes

 

cheap jordan shoes

 

jordans

 

mlb jerseys

 

mlb jerseys cheap

 

mlb jerseys

 

cheap nfl jerseys wholesale

 

nfl jerseys

 

nfl jerseys

 

cheap oakley sunglasses

 

cheap oakley sunglasses

 

oakley sunglasses outlet

 

ray bans

 

cheap ray bans

 

ray bans

 

ray ban sunglasses cheap

 

ray ban sunglasses discount

 

cheap uggs

 

ugg boots

 

cheap ugg boots

 

cheap ugg boots

 

cheap ugg boots

 

ugg boots

 

cheap ugg boots

 

uggs on sale

 

louboutin outlet

 

louboutin shoes

 

christian louboutin sale

 

christian louboutin shoes

 

coach outlet canada

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach factory outlet

 

coach factorty outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet store online

 

coach factory outlet

 

coach outlet online

 

coach handbags outlet

 

coach purses

 

coach outlet canada

 

coach outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet store

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet store

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

coach factorty outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet online

 

coach outlet store

 

coach outlet online

 

coach outlet online

 

coach factory outlet

 

coach outlet online

 

coach outlet store online

 

coach outlet store online clearance

 

coach outlet store online

 

coach factory outlet online

 

coach outlet online

 

columbia sportswear outlet

 

moncler pas cher

 

salvatore ferragamo outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

fitflop sandals

 

fitflops sale clearance

 

fitflop sandals

 

fitflops sale

 

fitflop shoes

 

fitflops sale

 

fred perry polo shirts

 

fred perry shirts

 

gucci outlet

 

gucci outlet online

 

harden vol 1

 

hermens

 

hermes handbags

 

hermes bag

 

hermes outlet

 

birkin handbags

 

hermes bags

 

hermes bags

 

canada goose coats

 

canada goose jackets

 

air jordan retro

 

retro 11

 

jordan shoes for sale

 

kate spade outlet online

 

kate spade outlet

 

kate spade handbags

 

kate spade outlet online

 

kate spade handbags

 

kate spade outlet

 

kate spade handbags

 

kate spade outlet online

 

kate spade handbags

 

kate spade outlet online

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

longchamp bags

 

longchamps

 

longchamp bags

 

longchamp sale

 

longchamp outlet store

 

longchamp outlet

 

christian louboutin shoes

 

louboutin outlet

 

louis vuitton factory outlet

 

louis vuitton outlet online

 

louis vuitton factory outlet

 

louis vuitton outlet online

 

mbt

 

mbt shoes sale

 

mbt

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

michael kors bags

 

michael kors

 

michael kors bags

 

michael kors handbags outlet

 

michael kors outlet canada

 

michael kors outlet canada

 

michael kors

 

michael kors

 

michael kors

 

michael kors outlet clearance

 

michael kors outlet store

 

michael kors outlet clearance

 

michael kors outlet store

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

michael kors outlet clearance

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet clearance

 

michael kors outlet online

 

michael kors outlet store

 

michael kors

 

michael kors handbags

 

michael kors outlet

 

moncler jackets

 

moncler outlet online

 

moncler jacket

 

moncler sale

 

moncler coats

 

moncler jackets

 

moncler sale

 

moncler uk

 

moncler coats

 

moncler jackets

 

moncler outlet online

 

moncler coats

 

moncler outlet online

 

moncler outlet online

 

moncler

 

mulberry handbags

 

mulberry

 

mulberry outlet uk

 

mulberry uk

 

cheap nfl jerseys wholesale

 

nfl jerseys

 

air max

 

nike outlet online

 

nike shoes

 

nike outlet store

 

nike shoes

 

nike outlet online

 

nike outlet store online

 

nike sneakers

 

cheap nike shoes

 

nike sneakers

 

nike outlet store

 

nike outlet

 

nike zoom

 

north face outlet

 

north face outlet

 

north face sale

 

north face jackets

 

the north face outlet

 

cheap oakley sunglasses

 

discount oakley sunglasses

 

oakley sunglasses outlet

 

oakley sunglasses for women

 

oakley sunglasses outlet

 

cheap oakley sunglasses

 

oakley sunglasses outlet

 

canada goose outlet

 

canada goose sale

 

canada goose

 

coach factory outlet

 

coach outlet online

 

coach factory outlet

 

coach outlet online

 

louis vuitton factory outlet

 

louis vuitton outlet store

 

michael kors outlet clearance

 

michael kors outlet online

 

uggs outlet

 

pandora charms

 

pandora outlet

 

pandora charms sale clearance

 

pandora charms sale

 

pandora charms outlet

 

pandora charms sale clearance

 

pandora charms outlet

 

pandora jewelry

 

pandora charms outlet

 

pandora charms sale clearance

 

pandora charms

 

pandora uk

 

pandora charms sale

 

pandora sale clearance

 

pandora charms sale clearance

 

pandora uk

 

pandora jewelry outlet

 

pandora jewelry store

 

pandora charms

 

pandora jewelry outlet

 

pandora jewelry

 

pandora charms outlet

 

pandora jewelry

 

pandora jewelry

 

pandora outlet

 

philipp plein

 

philipp plein outlet

 

polo ralph lauren outlet

 

polo ralph lauren

 

polo outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren outlet

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

ralph lauren uk

 

ralph lauren

 

polo ralph lauren outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren uk

 

ralph lauren uk

 

polo ralph lauren outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren

 

polo ralph lauren outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

ralph lauren sale

 

ralph lauren

 

ralph lauren sale

 

ralph lauren

 

polo ralph lauren

 

ralph lauren uk

 

ray ban sunglasses discount

 

ray ban sunglasses outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

ray ban sunglasses discount

 

ray ban sunglasses outlet

 

cheap ray ban sunglasses

 

ray ban glasses

 

discount ray ban sunglasses

 

ray ban sunglasses sale

 

red bottom heels

 

red bottom

 

christian louboutin shoes

 

red bottoms

 

ferragamo outlet

 

ferragamo shoes

 

supreme uk

 

supreme shirts

 

supreme shirts

 

supreme clothing

 

north face jackets

 

the north face outlet

 

the north face jackets

 

the north face outlet

 

timberland boots

 

timberland outlet

 

timberland outlet

 

timberland outlet store

 

toms shoes

 

tory burch outlet online

 

tory burch shoes

 

tory burch outlet online

 

ugg boots women

 

ugg outlet

 

ugg boots

 

ugg

 

uggs outlet

 

uggs on sale

 

uggs outlet

 

ugg boots sale

 

ugg sale

 

ugg boots

 

uggs outlet

 

uggs clearance

 

uggs outlet

 

ugg outlet online

 

ugg outlet online

 

uggs outlet

 

ugg outlet

 

ugg outlet store

 

ugg outlet store

 

ugg outlet store

 

ugg outlet

 

ugg boots

 

bottes ugg

 

uggs

 

ugg boots

 

ugg boots

 

ugg boots outlet

 

ugg outlet

 

ugg boots outlet

 

uggs outlet

 

ugg boots

 

ugg canada

 

ugg boots

 

ugg boots

 

ugg canada

 

ugg boots

 

uggs outlet

 

uggs clearance

 

uggs outlet

 

ugg boots

 

uggs outlet

 

uggs outlet

 

ugg outlet online

 

uggs outlet

 

ugg outlet store

 

uggs outlet

 

adidas ultra boost

 

valentino outlet

 

valentino

 

louis vuitton handbags

 

louis vuitton outlet

 

adidas yeezy boost

 

yeezy boost 350

 

adidas yeezy boost

 

yeezy shoes

 

yeezy boost 350

 

adidas yeezy boost 350

 

yeezy boost

 

canada goose jackets uk

 

canada goose

 

canada goose jackets

 

canada goose

 

moncler uk

cc0103

Väckelsångs gamla kyrka

Väckelsångs Hembygdsförening tackar dej Lars-Erik för ditt forskningsarbete om Väckelsångs gamla kyrka och arbetet med inventeringen av vattenkällorna i Väckelsång.

Väckelsångs kyrka

Hej
Jag heter Ove Johansson och har under 40 år sporadiskt släkt och namnforskat om Väckelsång.
Grundstenen till Väcelsångs Gamla nya kyrka lades den 6 september 1640 av Drottning Christina.
(se Sveriges drotning i trafikolycka i Väckelsång. uppgifter hämtade ur Wiselgrens skildringar)
Min mormors morfars far Gustav Danielsson. Gustav som gifte sig med Eva 1802, Eva var då 17 år
gammal. Gustav övertog gården Fiskestads Klockaregård efter fadern. Gustav var Kyrkvärd och
arbetsfogde vid kyrkbygget i Väckelsång 1826 till 1830. smidet till kyrkbygget tillverkades
på Klockaregårdens egen smedja. Gustav var även arbetsledare vid gamla kyrkans rivning.
Fiskestad Klockaregård den 28 Dec 1840 avsomnade förre kyrkvärden Gustav Danielsson till
evig vila. Dösorsak bröstkvav.
Ove i tiden

Lokan

Lokan var en senare tillbyggnad på gamla kyrkans långsida om jag tolkat rätt på norrsidan.
Famför lokan skall det i sin tur finnas en "brusten" En brudsten var i gammal tradition en sten där bruden skull stå och visa upp sig för församlingen. Emellertid var det så att bruden var ivrig och ville inte stå länge på stenen, av den anledningen kallades stenen för "heta stenen". Denna sten skall ligga kvar på samma plats än idag, ca 1 meter gånger en halv meter plats för brud och brudgum.