Skip to Content

Skydd och vård av våra källor

I lördags, den 31 mars, deltog Arne Eriksson och undertecknad i Källakademins seminarium ”Skydd och vård av våra källor”. Seminariet hölls i Lekaryds sockengård med ett 40-tal deltagare. Vi var inbjudna med anledning av förra årets genomförda inventering av källor i Väckelsångs socken. Den nya inventeringen genomfördes dels därför att Källakademin ville få en uppfattning om hur källorna klarade stormarna Gudrun och Per, inklusive det omfattande upparbetningsarbetet, markberedning och återplantering, dels med anledning av att Källakademin planerar ge ut en bok om källor i Småland.

I föredragen gavs olika aspekter av källor och deras betydelse i gången tid, till exempel om särskilt intressanta källor, källor om källor (dvs var man kan hitta information om källor), torp, gårdars och städers vattenförsörjning i äldre tider, flora och fauna i och vid källor, skydd av källor enligt Miljöbalken, vård av källor och källors förändringar främst i skogsmiljö. Undertecknad berättade om hur man söker efter information, om exempelvis källor, i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister, här kallat Fornsök (se länk nedan) samt kort om källskydd enligt Kulturminneslagen och Skogsvårdslagen.

Dagen var mycket lärorik, särskilt för oss som tidigare bara mött någon enstaka aspekt av källor. Lunch intogs på Alvesta golfklubbs restaurang och på återvägen till Lekaryd gjordes ett stopp vid Officerskällan, som ligger nära Kronobergs hed.

Lars-Erik Englund

Referenser
Källor i Sverige. 2006. (flera författare.) Källakademin. Sundbyberg 2002.

Fornsök: http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html