Skip to Content

Källinventeringen avslutad

Under våren genomförde Väckelsångs hembygdsförening, genom Lars-Erik Englund och Arne Eriksson, en fältkontroll av källor som är upptagna i Länsstyrelsens källregister. I tidskriften ”I Värend och Sunnerbo” (nr 2, 2010) uppmanade Hembygdsförbundets ordförande, Kjell Gustafsson, länets hembygdsföreningar att göra om den inventering som gjordes för ca 20 år sedan. Syftet var att få grepp om hur många källor som eventuellt kom till skada under och efter stormarna Gudrun och Per. lvakällan Boaryd_0.jpg Älvakällan i Boaryd. Foto: Lars-Erik Englund. Det har varit svårt att återfinna flera av källorna. Detta berodde framför allt på att de koordinater som redovisas i Länsstyrelsens källregister inte gick att lita på. Felvisningen uppgick i flera fall till hundratals meter, i två fall till över kilometern. Utan ortsbefolkningens hjälp hade vi inte hittat dessa källor. I några fall är skillnaden mellan olika beskrivningar och koordinatangivelser så stor att vi har anledning förmoda att det kanske inte är fråga om samma källor. Tyvärr har vi inte någon förklaring till dessa diskrepanser. Alla källor utom en har klarat stormarna och den efterföljande upparbetningen av kullfallen skog. Tre källor ligger på stormhyggen, två nära stormhyggeskanter. En källa har sinat (Kvistakällan hade vatten i april men inte i slutet av maj) och flera har slammat igen, blivit igenväxta eller risiga. Två har blivit brunnar, varav en används idag. Två ligger i betesmark varav den ena i öppen betesmark, den andra i lövskogshage. I stort sett har källorna klarat sig bra. Ett exemplar av inventeringsrapporten kommer att finnas tillhanda på hembygdsgården för den som önskar veta mera om inventeringen och dess resultat. Lars-Erik Englund

Kommentarer

replica watches shop

The heat of the summer arrived and it uk replica watches was time to go to the beach again. To replica watches meet the blue sea, the sea breeze is harmonious, the replica watch waves are tumbling, and the thoughts are very rolex replica watches beautiful.

Förhandsvisa kommentar | VÄCKELSÅNG.se

Join Pura Vida Gallery on tҺe evening of tɦe Maгch 5th Jerome Art Waalk tⲟ celebrate Jaxi's debut.
Τhink homemade hummus, feta, rice wrapped іn grape leaves.

Ӏ аm aⅼso re-purposing old clothing into
doggie clothing аѕ seen in the "Recycled Hoodie.

Feel free to surf to my web site Christy Special Clothes And Art - http://www.rivercityhotels.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ph...